Handelsbetingelser

Gældende salgs- og leveringsbetingelser for Hera El- & Instrumentservice.

 

Læs mere nedenfor.

Svensk flag Dansk flag

Handelsbetingelser

 1. Anvendelse
  1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne.
  2. Herunder gælder, hvor andet ikke er udtrykkeligt fraveget ved Hera El- & Instrumentservice´ ordrebekræftelse eller ved nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser:
   • Ved leverancer af produkter – NL92.
   • Ved levering og montering af produkter – NLM94.
   • Ved vedligeholdelse og reparation – NU06 og NR06.
   • Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem de nævnte almindelige betingelser, (henholdsvis NL92, NLM94 og NU06 og NR06) og nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Hera El- & Instrumentservice har sidstnævnte forrang.

 2. Tilbud og priser
  1. Samtlige tilbudte og aftalte priser er gældende eksklusive moms.
  2. Ved ekspedition af mindre ordrer tillægges et ekspeditionsgebyr.
  3. Hera El- & Instrumentservice har ret til godtgørelse for omkostningsstigninger i tiden efter tilbudsdatoen som følge af ændringer i valutakurser og offentlige skatter og afgifter. Endvidere tages forbehold for mellemsalg.
  4. Tilbud er gyldige i indtil 1 måned fra udskriftdato, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
  5. Hvis den aftalte leveringstid pga. aftale herom ifølge NL92, pkt. 12, henholdsvis NLM94, pkt. 46 forlænges med mere end 6 måneder, er Hera El- & Instrumentservice ikke bundet af den aftalte pris, men har ret til at fordre en rimelig pris, som i så fald fastsættes i forhold til de alment gældende priser på leveringsdagen.

 3. Levering og transport
  1. Levering sker ”Ex Works” i henhold til Incoterms 2010, medmindre andet er aftalt.
  2. Opgivne leveringstider er som udgangspunkt vejledende. Foreligger der en aftale om fast leveringstid, regnes leveringstiden fra den dag, hvor endelig ordre er bekræftet af Hera El- & Instrumentservice og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet i Hera El- & Instrumentservice´ besiddelse.

 4. Fakturering og betaling
  1. Løbende arbejde faktureres månedsvis.
  2. Medmindre andet er anført på fakturaen, er hele fakturabeløbet forfaldent til betaling netto kontant på fakturadato. Eventuel kasserabat fremgår af fakturaen.
  3. Mindre fejl og mangler samt eventuelle leveringsforsinkelser berettiger ikke til tilbageholdelse af nogen del af betalingen.
  4. Fra forfaldsdato beregnes en morarente på 2 % pr. påbegyndt måned. Ved fremsendelse af rykker beregnes et rykkergebyr på DKK 100,00.

 5. Returnering
  1. Leverede varer tages kun retur efter særskilt, forudgående skriftlig aftale med Hera El- & Instrumentservice. Produktionsvarer og skaffevarer tages ikke retur.

 6. Ansvar for mangler
  1. Overfor den oprindelige køber indestår Hera El- & Instrumentservice for, at de leverede varer er mangelfrie. Uanset NL92, pkt. 25 og 28, henholdsvis NLM94, pkt. 56 og 60 gælder følgende:
  2. Køber skal afholde omkostningerne og have risikoen for transporten af alle fejlagtige dele til Hera El- & Instrumentservice, mens Hera El- & Instrumentservice skal afholde omkostningerne og have risikoen i forbindelse med transporten af ombyttede eller reparerede dele til det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådan ikke er angivet – til leveringsstedet. Når Hera El- & Instrumentservice har modtaget skriftlig reklamation i henhold til NL92, pkt. 24, henholdsvis NML94, pkt. 55, skal manglen afhjælpes så hurtigt, som omstændighederne kræver. Hvis Hera El- & Instrumentservice udfører ovennævnte reparationer hos køberen, skal køberen afholde rejseomkostninger, diæter, rejsetidsgodtgørelse samt hotelophold for Hera El- & Instrumentservice´ personale. Køber skal endvidere afholde omkostninger til demontering og montering.
  3. Sælgerens ansvar for at opfylde sine forpligtelser, hvad angår afhjælpning af mangler, omfatter kun de af sælgeren leverede varer.

 7. Ansvar for skade forårskadet af materiellet (produktansvar)
  1. Uanset bestemmelsen i NL92, pkt. 36, henholdsvis NLM94, pkt. 67 gælder følgende:
  2. Hera El- & Instrumentservice er ansvarlig for personale i overensstemmelse med lov nr. 371 af den 7. juni 1989 om produktansvar, dog således at en eventuel skadeserstatning begrænses til maks. DKK 5.000.000,00 pr. skadelidte.
  3. For skade på fast ejendom og løsøre er Hera El- & Instrumentservice alene ansvarlig, såfremt det påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Hera El- & Instrumentservice eller andre, som Hera El- & Instrumentservice har ansvaret for. Ansvaret for sådan skade begrænses til maks. DKK 5.000.000,00 pr. skade.
  4. Den samlede skadeserstatning for personskade såvel som for skade på fast ejendom og løsøre er i alle tilfælde begrænset til et beløb svarende til 10 gange den salgspris, som Hera El- & Instrumentservice modtog fra køber for det enkelte produkt, som har forvoldt skade, dog maksimalt DKK 10.000.000,00 for hvilke der er etableret dækning i forsikringsselskab.
  5. I det omfang Hera El- & Instrumentservice måtte blive pålagt produktansvar – for tings- eller personskade – overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Hera El- & Instrumentservice skadesløs, i det omfang Hera El- & Instrumentservice´ ansvar overskrider DKK 10.000.000,00.

 8. Lovvalg og værneting
  1. Alle tvistigheder i forbindelse med ordrer eller kontrakter skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København, uanset om sagen anlægges af køber eller Hera El- & Instrumentservice.

 9. Hardship/Ansvarsfrihedsbegrundende forhold 

  1.  Følgende omstændigheder udgør hardship og medfører ansvarsfrihed for Hera El- & Instrumentservice.
   1. 1. Enhver begivenhed af juridisk, økonomisk, teknisk, politisk, finansiel eller lignende art,
    1. som ligger uden for Hera El- & Instrumentservices kontrolsfære, og
    2. som indtræder efter aftalens indgåelse, og hvis virkninger Hera El- & Instrumentservice ikke med rimelighed kunne have taget hensyn til på tidspunktet for kontrahentens indgåelse, eller
    3. som eksisterede på tidspunktet for kontraktens indgåelse, men som ikke var eller burde være kendt af Hera El- & Instrumentservice, og
    4. som medfører en grundlæggende ændring af ligevægten i de kontraktlige forpligtelser, hvorved opfyldelsen af kontrakten forhindres eller gøres urimeligt byrdefuld for Hera El- & Instrumentservice.
  2. I tilfælde af hardship er Hera El- & Instrumentservice berettiget, men ikke forpligtet, til at kræve en genforhandling af kontraktens indhold med afsæt i de efterfølgende bebyrdende omstændigheders indvirkning på kontraktforholdet, således at kontraktbalancen genskabes og relationen mellem parterne bevares. Begge parter er forpligtet til loyalt at deltage i en sådan genforhandling.
  3. Såfremt Hera El- & Instrumentservice ikke ønsker genforhandling af kontraktens indhold, eller såfremt resultatet af en genforhandling bliver alternative kontraktvilkår, der ikke med rimelighed tager højde for konsekvenserne af begivenheden, er Hera El- & Instrumentservice berettiget til at hæve handlen ved skriftlig meddelelse til den anden part.
  4. Ved Hera El- & Instrumentservices ophævelse efter pkt. 1.3. er Hera El- & Instrumentservice ansvarsfri for ethvert lidt tab, både direkte og indirekte tab, som måtte være en følge af ophævelsen.

Generelle bestemmelser

Ansvarsbegrænsninger

De følgende begrænsninger af Hera El- & Instrumentservice´ ansvar vedrørende Hera El- & Instrumentservice´ ansvar i forhold til kunden, herunder både Hera El- & Instrumentservice´ mangelsansvar for de leverende produkter og ydelser og Hera El- & Instrumentservice´ produktansvar. Begrænsningerne finder dog ikke anvendelse, såfremt Hera El- & Instrumentservice´ ansvar som følge af præceptiv lovgivning, herunder produktansvarsloven og købeloven, ikke kan begrænses.

Hera El- & Instrumentservice er uden ansvar for nedbrud, ved defekt og manglende forbindelse på kundens fibernet, kobber ledere, mobilservice, internet og telefonforbindelse.

Hera El- & Instrumentservice er ikke ansvarlig for manglende radiokommunikation mellem sensorer og centralenheden, medmindre det kan dokumenteres af den manglende radiokommunikation er en direkte følge af Hera El- & Instrumentservice´ mangelfulde handlinger eller undladelser. Hera El- & Instrumentservice påtager sig intet ansvar for alarmens manglende funktion som følge af kundens udførte ændringer på selve alarmen, bygninger og indretning m.v. Hera El- & Instrumentservice hæfter under ingen omstændigheder for indirekte eller følgetab, herunder, men ikke begrænset til driftstab, avancetab eller lignende.

Hera El- & Instrumentservice hæfter endvidere ikke for skader, som kunden kan sikre sig dækning for ved tegning af forsikring i et dansk opererende forsikringsselskab, medmindre Hera El- & Instrumentservice´ ansvar følger af ufravigelig dansk lovgivning.

Hera El- & Instrumentservice er uden ansvar for skader eller tab som følge af misbrug af kundens valgte koder, brugernavn og passwords, fjernbetjeninger, mobile applikationer m.v.

Hera El- & Instrumentservice´ ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige det af Hera El- & Instrumentservice fra kunden modtagne beløb for de af Hera El- & Instrumentservice leverede ydelser og/eller produkter i en periode på 12 måneder forud for den eventuelt skadevoldende handling.

Skader, som kunden ønsker at gøre Hera El- & Instrumentservice ansvarlig for, skal anmeldes skriftligt til Hera El- & Instrumentservice inden for rimelig tid.

Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på udstyr købt hos Hera El- & Instrumentservice.

Kunden kan reklamere over udstyr, der har fejl eller mangler, som var tilstede, da udstyret blev købt. Kunden skal reklamere inden for rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. Reklamation afgivet indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, betragtes altid som sket inden for rimelig tid.

Reklamation skal i alle tilfælde ske senest to år efter varens overgivelse til kunden. Skulle der mod forventning vise sig mangler ved udstyret under reklamationsperioden, repareres dette vederlagsfrit på vort eller producentens værksted eller udskiftes med nyt. Hera er alene forpligtet til at reparere eller udskifte udstyret inden for en rimelig frist, og kan ikke pålægges et videregående ansvar end dette.

Skade på udstyr som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer, forkert installation foretaget af kunden eller misbrug fra kundes side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændringer af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

Anvendelse af reklamationsretten

Det anbefales, at kunden afgiver en erklæring der beskriver udstyrets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen. Undladelse heraf kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet øget tid til fejlsøgning.

Reparationer og ændringer i tilslutningsform

Kunden bør regelmæssigt afprøve udstyret, så kunden ved, at alarmen fungerer som den skal, samt sikre batteri tilstand i diverse sensorer og detektorer. Batteriskift samt omkostninger til batterier påhviler kunden.

Ændringer i tilslutningsform, installation m.v., som følge af krav fra teleselskaber eller offentlige myndigheder eller kundens forsikringsselskab udføres for kundens regning.

Organisation

HERA Proces Holding ApS
Ejer: Randi Johannesen Skov

HERA Proces & Instrumentservice A/S
100% ejet af Hera Proces Holding ApS

HERA Proces & Instrumentservice AB
100% ejet af Hera Proces & Instrumentservice A/S